POLITYKA PRYWATNOSI

1. Zakres niniejszej Polityki prywatności

1.1 Zakres zastosowania
Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zobowiązanie do ochrony prywatności danych i sposób, w jaki traktujemy otrzymywane od osób odwiedzających witrynę („Witryna” lub „Witryny”) i użytkowników aplikacji („Aplikacja” lub „Aplikacje”) Dane osobowe, które: (i) są zarządzane i obsługiwane przez FUJIFILM Europe lub jeden z jej podmiotów powiązanych, jak wskazano w punkcie „Administrator danych” („FUJIFILM” lub „my”) oraz (ii) zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności może mieć również zastosowanie w przypadku odwołania się do niej w kontekście pozainternetowym, np. podczas warsztatów i innych wydarzeń oraz w działaniach marketingowych.
W przypadku wyraźnego wskazania postanowień odmiennych od niniejszej Polityki prywatności pierwszeństwo mają odpowiednie postanowienia odmienne.

1.2 Administrator danych i inspektor ochrony danych
Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach niniejszej Polityki prywatności jest FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Niemcy. Więcej informacji można znaleźć w Witrynie.
Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:
Poczta: Fujifilm Europe GmbH, Hessenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Niemcy („FUJIFILM”).
E-mail: privacyoffice_eu@fujifilm.com

1.3 Łącza do witryn zewnętrznych
Niniejszej Polityki prywatności nie stosuje się do tych witryn internetowych, które opublikowały własne oświadczenie o ochronie prywatności, ani do witryn zewnętrznych, nawet jeśli łącza do tych witryn znajdują się w naszej Witrynie (Witrynach) i Aplikacji (Aplikacjach). Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi, gdy opuszczają jedną z naszych Witryn, i zapoznawali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która gromadzi dane osobowe.

2. Zarządzanie danymi osobowymi

2.1 Gromadzenie danych osobowych
Użytkownik może zasadniczo przeglądać Witryny bez ujawniania danych osobowych. Witryna (Witryny) i Aplikacja (Aplikacje) mogą gromadzić pewne informacje techniczne, np. treści przeglądane przez użytkownika w ramach danej Witryny (danych Witryn) lub witryny, z której nastąpiło przejście do Witryny (Witryn). Gromadzenie takich informacji, dzięki którymi Witryna (Witryny) lub Aplikacja (Aplikacje) zwiększa (zwiększają) swoją użyteczność, będzie następować w sposób nie umożliwiający identyfikacji użytkownika. Użytkownik nie będzie również identyfikowany w trakcie procesu analizy informacji.
Użytkownik może zostać poproszony lub zobowiązany do podania danych umożliwiających jego identyfikację („Dane osobowe”) w celu uzyskania dostępu do niektórych obszarów Witryny. Możemy również poprosić o podanie pewnych Danych osobowych, gdy użytkownik zamawia produkt, wnioskuje o usługi, uczestniczy w działaniach promocyjnych lub badaniach naukowych bądź prowadzi z nami korespondencję. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące płatności i inne dane przekazane przez użytkownika, na przykład w formularzu kontaktowym, przy rejestracji konta lub subskrypcji biuletynu e-mailowego lub podczas innej komunikacji marketingowej.
Dane osobowe użytkownika przetwarzamy na podstawie jego zgody, w celu wykonania umowy lub w ramach naszych uzasadnionych interesów, w tym, w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika oraz dostosowania i ulepszenia naszych ofert internetowych, produktów i usług zgodnie z jego preferencjami (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO).

2.2 Cel korzystania z Danych osobowych
Cel korzystania z Danych osobowych użytkownika powinien być wyraźnie wskazany w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób podczas gromadzenia informacji, z wyjątkiem przypadków, w których jest cel ten jest oczywisty. Korzystanie z podanych przez użytkownika Danych osobowych będzie ograniczone do wcześniej wskazanego mu celu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeprowadzenia dodatkowego przetwarzania w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń.
Ponadto, możemy być zobowiązani do wykorzystywania i zachowywania danych osobowych ze względów prawnych i zgodności z przepisami, takich jak zapobieganie, wykrywanie lub badanie przestępstw, zapobieganie stratom lub zwalczanie oszustw. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do spełnienia naszych wewnętrznych i zewnętrznych wymogów audytu, celów bezpieczeństwa informacji oraz, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, które może obejmować przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) do udzielenia odpowiedzi na prośby sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych, które mogą obejmować organy spoza kraju zamieszkania użytkownika; (c) do egzekwowania warunków; oraz (d) do ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia naszego lub innych osób.
Poniższe przykłady ilustrują możliwe scenariusze, w których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

2.2.1 Konto klienta, składanie zamówienia
Podczas rejestracji konta klienta, zwykle gromadzimy jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Ponadto, użytkownik może podać swój adres, w tym adres do fakturowania i adres dostawy, w swoim koncie klienta. Podczas składania zamówienia, gromadzimy dane dotyczące wybranych towarów, odpowiednie informacje o cenach, wszelkie kupony, z których może skorzystać użytkownik, adres rozliczeniowy i adres dostawy oraz wybraną metodę płatności i wysyłki. W związku z realizacją zamówień gromadzimy, w szczególności, informacje dotyczące płatności, dostawy i zwrotów.

2.2.2 Platforma FUJIFILM Professionals
Nasze platformy FUJIFILM Professionals to specjalne platformy dla profesjonalnych użytkowników, którzy są szczególnie zainteresowani otrzymywaniem informacji o określonych produktach i usługach FUJIFILM. Gdy użytkownik rejestruje konto na jednej z naszych platform FUJIFILM Professionals, zwykle gromadzimy jego imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, dział i stanowisko, a także dane do kontaktu związane z jego działalnością zawodową.
Dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać do prowadzenia jego konta, weryfikacji czy jest on legalnym użytkownikiem, dostarczania żądanych informacji o produktach i usługach FUJIFILM, w tym wszelkich subskrybowanych biuletynów, oraz odpowiedzi na prośby o wsparcie i inne zapytania, które może on wysunąć. W związku z kontem użytkownika, możemy analizować sposób korzystania z naszej witryny i naszego newslettera, aby lepiej zrozumieć preferencje użytkownika i ulepszyć nasze usługi internetowe. Przechowujemy takie informacje w związku z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę marketingową, możemy również kontaktować się z nim, korzystając z jego służbowych danych kontaktowych w celach marketingowych w związku z naszymi produktami i usługami, które mogą go zainteresować.
Jeśli użytkownik utworzył konto, przechowujemy jego dane tak długo, dopóki konto istnieje. W przypadku usunięcia konta użytkownika przechowujemy odpowiednie dane tylko w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.
Za pośrednictwem konta użytkownik może administrować swoimi danymi do kontaktu i preferencjami oraz aktualizować je. Prosimy o traktowanie danych dostępowych jako poufnych i nieudostępnianie hasła osobom trzecim. Jeśli użytkownik dowie się lub podejrzewa, że osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do jego danych dostępowych lub korzysta z jego konta, powinien zmienić hasło bez zbędnej zwłoki.

2.2.3 Usługi spersonalizowane
W związku z usługami spersonalizowanymi możemy przetwarzać i wykorzystywać dane użytkownika do celów reklamowych i badań rynku lub do spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli wyraził on na to zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, informacje do których uzyskał dostęp podczas odwiedzania Witryny i Aplikacji mogą być przechowywane w profilu użytkownika, aby móc zaoferować mu informacje spersonalizowane konkretnie dla niego (np. w formie biuletynu). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli użytkownik korzysta z usług spersonalizowanych, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe wymagane do świadczenia usług przez okres rejestracji, a następnie tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy udostępniać dane użytkownika powiązanym spółkom FUJIFILM, jeśli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na jego zapytania lub świadczenia naszych usług. Zapytania dotyczące naszych produktów i usług możemy przekazywać również dystrybutorowi odpowiedzialnemu za odpowiednią kategorię produktów lub usług oraz region.

2.2.4 Blog / Fora
W niektórych naszych Witrynach oferowane są publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien wiedzieć, że wszystkie informacje tam zamieszczone mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby mające do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych do kontaktu podanych w części „Kontakt”. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych użytkownika. W takim przypadku poinformujemy go, że nie możemy tego zrobić, podając powód.

2.2.5 Biuletyny e-mailowe
Jeśli użytkownik zapisze się do naszego biuletynu, wykorzystamy niezbędne lub osobno podane przez użytkownika Dane osobowe, aby wysłać mu nasz biuletyn e-mailowy zgodnie z ustaleniami. Wiadomości e-mail z biuletynem mogą zawierać sygnalizatory webowe, piksele śledzące lub łącza, które pozwalają nam analizować korzystanie z biuletynu, w tym informacje o odebraniu i otwarciu biuletynu przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę i wypisać się z newslettera, wysyłając do nas wiadomość lub korzystając ze specjalnego łącza do wypisania się znajdującego się w biuletynie.

2.2.6 Reklama e-mailowa bez subskrypcji
Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą towarów lub usług, jesteśmy uprawnieni do regularnego oferowania mu drogą e-mailową towarów i usług podobnych do poprzednio zakupionych, chyba że użytkownik wyrazi swój sprzeciw. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na takie korzystanie z jego adresu e-mail w dowolnym momencie w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość lub klikając podane w naszych wiadomościach e-mail łącze służące do rezygnacji z subskrypcji.

2.2.7 Reklama pocztowa
Na mocy obowiązujących przepisów możemy być uprawnieni do przechowywania imienia i nazwiska użytkownika, jego adresu pocztowego oraz, w stosownych przypadkach, tytułu i stopnia naukowego, oraz wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, w szczególności do wysyłania ofert i informacji o naszych towarach i usługach drogą pocztową. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego danych w dowolnym momencie w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość.

2.3 Udostępnianie i ujawnianie danych
Nie będziemy ujawniać, dostarczać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe udostępniamy, gdy:

(a) użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę;

(b) jest to niezbędne do świadczenia mu naszych usług, w tym, w szczególności, do wysyłania komunikatów marketingowych, dotyczących obsługi klienta, wsparcia marketingu i dystrybucji naszych produktów bądź obsługi naszych systemów lub aplikacji. Spółki świadczące usługi są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

(c) Dane osobowe mogą być udostępniane grupie FUJIFILM, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług lub realizacji zamówień produktów, administrowania kontem, pośredniczenia w sprzedaży i marketingu, obsługi klienta i wsparcia technicznego oraz promowania rozwoju działalności i produktów. Lista lokalizacji Grupy FUJIFILM, którym możemy udostępniać dane osobowe, znajduje się pod adresem http://www.fujifilm.com/about/office/. Zapytania dotyczące naszych produktów i usług możemy również przekazywać do zewnętrznego dystrybutora, który jest odpowiedzialny za daną kategorię produktów lub usług i region;

(d) użytkownik zamawia produkty lub korzysta z innych odpłatnych usług – jego imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i inne informacje są wtedy ujawniane instytucjom finansowym lub innym podmiotom w celu rozliczenia płatności;

(e) nasze przedsiębiorstwo jest przedmiotem cesji lub innego zbycia, czy to z mocy prawa, czy w inny sposób, w tym przedmiotem połączenia, konsolidacji oraz likwidacji lub przeniesienia działalności;

(f) ujawnienie Danych osobowych użytkownika jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub z innego powodu konieczne w celu udzielenia pomocy w prowadzonym przez odpowiednie władze dochodzeniu lub postępowaniu karnym lub innym; lub

g) istnieje natychmiastowa potrzeba ich ujawnienia w celu ochrony życia ludzkiego lub praw człowieka.

2.4 Przekazywanie danych za granicę
Możemy przekazywać gromadzone przez nas Dane osobowe do innych krajów i przechowywać je w innych krajach, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych niż w kraju, w którym informacje te zostały podane.
Oznacza to, że Dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom bądź przetwarzane przez podmioty FUJIFILM lub (w ich imieniu) zewnętrznych dostawców usług spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, w których gromadzone lub przetwarzane są dane osobowe użytkownika, mogą odbiegać od poziomu ochrony zapewnianego przez ustawodawstwo UE/EOG. FUJIFILM zapewni jednak odpowiednią ochronę Danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Użytkując naszą Witrynę (Witryny) i Aplikację (Aplikacje), użytkownik zgadza się na gromadzenie i przekazywanie swoich Danych osobowych poza UE/EOG w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

2.5 Bezpieczeństwo danych
FUJIFILM podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem i zapobiegania utracie jego informacji. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania z usług spersonalizowanych będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

3. Korzystanie z plików cookie, technologii śledzenia i wtyczek mediów społecznościowych

3.1 Korzystanie z plików cookie i technologii śledzenia
W naszej (naszych) Witrynie (Witrynach) i Aplikacji (Aplikacjach) możemy wykorzystywać pliki cookie lub podobne metody (programy analityczne i usługi mediów społecznościowych). Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę (Witryny) do przeglądarki użytkownika i służące do przechowywania informacji w urządzeniu użytkownika. Informacje zawarte w pliku cookie są odczytywane przez Witrynę (Witryny) przy każdych jej (ich) odwiedzinach.

3.1.1 Zgoda użytkownika na używanie plików cookie
Rozróżniamy ściśle niezbędne pliki cookie, wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej (naszych) Witryny (Witryn) oraz inne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika. W przypadku innych plików cookie, przed umieszczeniem ich w urządzeniu użytkownika, prosimy o wyrażenie zgody. Z Witryny użytkownik może korzystać dopiero po potwierdzeniu ustawień dotyczących plików cookie.
Przy pierwszym odwiedzeniu Witryny (Witryn) wyświetlane jest okienko wyskakujące, które zawiera naszego Menedżera zgód na pliki cookie. Po kliknięciu przycisku „Ustawienia plików cookie” nastąpi przekierowanie do Centrum preferencji prywatności. W Centrum preferencji prywatności również wyświetlana jest lista plików cookie, w której można znaleźć szczegółowe informacje o plikach cookie i celach, w jakich są one wykorzystywane. W Centrum preferencji prywatności można włączyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przełącznika. Należy pamiętać, że brak akceptacji plików cookie może spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji naszej witryny zgodnie z przeznaczeniem.

3.1.2 Zmiana preferencji dotyczących plików cookie / wycofanie zgody
Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie w Centrum preferencji prywatności, klikając następujący przycisk:

Użytkownik może również w dowolnym momencie dezaktywować / usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że może to spowodować niemożność korzystania z pełnego zakresu funkcji oferowanych przez Witryny.

3.2 Wtyczki sieci społecznościowych
Nasza Witryna (Witryny) i Aplikacja (Aplikacje) może (mogą) oferować wtyczki do sieci społecznościowych („Sieci”). Wtyczki sieci społecznościowych stanowią prosty sposób udostępniania treści innym osobom za pośrednictwem sieci. Przy odwiedzaniu Witryny (Witryn) wtyczki te mogą potencjalnie utworzyć bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a odpowiednimi sieciami. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Tweetuj to” w przypadku Twittera, przycisk „Lubię to” w przypadku Facebooka lub zamieszczając komentarz, odpowiednie informacje zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do Sieci. W niektórych przypadkach informacje są już wymieniane z Siecią, gdy użytkownik odwiedza Witrynę (Witryny), niezależnie od tego, czy korzysta z wtyczek, czy też nie.
Użytkownik może zapobiec udostępnianiu informacji w sieci, nie zezwalając na odpowiednie pliki cookie lub wylogowując się z Sieci przed korzystaniem z Witryny (Witryn).

4. Zachowywanie danych

Będziemy zachowywać Dane osobowe użytkownika tak długo, jak jego konto będzie aktywne, lub gdy będzie to konieczne do świadczenia mu usług. Zachowamy i wykorzystamy Dane osobowe użytkownika, jeśli będzie to konieczne, do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, do rozwiązywania sporów i do egzekwowania zawartych umów.

5. Przewidziane w RODO uprawnienia użytkownika dotyczące jego Danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skorzystania z prawa do przenoszenia danych zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. W tym celu może on skontaktować się w szczególności z organem nadzoru w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Listę krajowych organów ochrony danych można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

6. Zmiany w Polityce prywatności

FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, opublikujemy zmienioną Politykę prywatności i wskażemy datę publikacji. Przy kolejnych wizytach należy pamiętać, aby zapoznać się z Polityką prywatności pod kątem ewentualnych zmian, ponieważ dalsze korzystanie z Witryny lub Aplikacji po opublikowaniu nowej wersji oznacza wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z danych użytkownika zgodnie ze zmienioną, poprawioną lub zaktualizowaną Polityką prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA

Warunki korzystania
Dziękujemy za odwiedzenie witryny internetowej FUJIFILM Europe („Witryna”) i witamy w stosowanych przez spółkę FUJIFILM Europe GmbH („FUJIFILM Europe”) Warunkach korzystania („Warunki”). Niniejsza Witryna, w tym wszystkie strony w językach krajowych i wszystkie inne strony, stanowi własność FUJIFILM Europe i jest utrzymywana i udostępniana publicznie wyłącznie przez FUJIFILM Europe w celu zaoferowania osobom zainteresowanym FUJIFILM Corporation w Europie oraz produktami i usługami FUJIFILM Corporation wygodnego sposobu na znalezienie odpowiednich informacji, takich jak najnowsze informacje prasowe, informacje finansowe, asortyment produktów, lokalne dane do kontaktu oraz witryny należące do podmiotów zależnych lub dystrybutorów FUJIFILM Europe.

Dostęp do, przeglądanie i korzystanie z Witryny podlega poniższym Warunkom i wszystkim innym warunkom lub wytycznym określonym w innych miejscach niniejszej Witryny, a także wszystkim obowiązującym ustawom, rozporządzeniom i regulaminom, w tym – między innymi – przepisom dotyczącym znaków towarowych, praw autorskich, praw do prywatności i zniesławienia.

Stąd też, FUJIFILM Europe uprzejmie prosi o uważne zapoznanie się z Warunkami.

Spis treści:
1. Korzystanie z Witryny
2. Prawa własności intelektualnej
3. Ograniczenia w korzystaniu z treści w niniejszej Witrynie
4. Warunki szczególne
5. Aktualizacje i poprawki
6. Brak gwarancji
7. Zabronione łącza
8. Zablokowanie możliwości korzystania z niniejszej Witryny
9. Jurysdykcja / Prawo właściwe
10. Dane do kontaktu

1. Korzystanie z Witryny
Z zastrzeżeniem Warunków, FUJIFILM Europe niniejszym przyznaje użytkownikowi, w ramach praw własności intelektualnej FUJIFILM Europe, niewyłączne, nieograniczone geograficznie, niezbywalne prawo do korzystania z niniejszej Witryny i znajdującej się w niej Zawartości (zgodnie z definicją w punkcie 2) wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych, z zastrzeżeniem ograniczeń i obowiązków określonych w punkcie 3. Użytkownikowi nie są przyznawane żadne dalsze prawa.

2. Prawa własności intelektualnej
O ile nie zaznaczono lub nie wskazano inaczej, wszystkie teksty i programy komputerowe dostępne w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem oraz inne treści zawarte w niniejszej Witrynie („Treści”), w tym znaki towarowe (zarejestrowane i niezarejestrowane), grafika, zdjęcia, obrazy, logo i znaki usługowe (łącznie „Znaki”) oraz wybór, rozmieszczenie, wygląd i styl Znaków oraz innych Treści stanowią własność FUJIFILM Europe lub osób trzecich, które udzieliły FUJIFILM Europe pozwolenia na wykorzystanie tych Treści w niniejszej Witrynie. Wszystkie Treści są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych.

3. Ograniczenia w korzystaniu z treści w niniejszej Witrynie
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy obowiązującego prawa, w niniejszych Warunkach lub w innym miejscu niniejszej Witryny bądź sytuacji, gdy uzyskano uprzednią pisemną zgodę FUJIFILM Europe lub innej osoby trzeciej, która posiada odpowiednią zdolność, uprawnienie, tytuł prawny lub udział niezbędny do udzielenia takiego zezwolenia, użytkownikowi nie wolno modyfikować, kopiować, pobierać, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych od ani w inny sposób używać jakichkolwiek Znaków lub innych Treści dostępnych w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem w celach komercyjnych lub publicznych, w tym między innymi wykorzystywać ich jako metaznaczników na innych stronach lub witrynach sieci WWW. Żadne z postanowień Warunków nie przyznaje użytkownikowi praw do Znaków ani do innych Treści, chyba że takie prawa zostały wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie.

4. Warunki szczególne
Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do niniejszej Witryny. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych i treści osób trzecich („Treści osób trzecich”) w ramach usługi świadczonej użytkownikowi. Wszelkie Treści osób trzecich lub witryny osób trzecich dostępne za pośrednictwem łącz zawartych w Witrynie są informacjami zewnętrznymi w rozumieniu art. 8 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG). FUJIFILM Europe nie monitoruje, nie przegląda, nie aktualizuje i nie kontroluje Treści osób trzecich i witryn osób trzecich. O ile wyraźnie nie określono inaczej, FUJIFILM Europe nie popiera ani nie przyjmuje żadnych Treści osób trzecich oraz nie udziela żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi dotyczących dokładności, kompletności, aktualności lub wiarygodności Treści osób trzecich. Użytkownik korzystający z tych łącz i Treści stron trzecich postępuje wyłącznie na własne ryzyko. Ponadto wymienienie jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji w postaci nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy lub w inny sposób nie stanowi ani nie sugeruje ich poparcia, sponsoringu lub rekomendacji ze strony FUJIFILM Europe.

Do niektórych stron niniejszej Witryny mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystanie z takich stron w ramach niniejszej Witryny podlega warunkom korzystania z tych stron. W przypadku sprzeczności między Warunkami podanymi w niniejszym dokumencie, a warunkami dodatkowymi, określonymi w innych miejscach niniejszej Witryny, pierwszeństwo mają warunki dodatkowe.

5. Aktualizacje i poprawki
Treści w niniejszej Witrynie są dostarczane przez FUJIFILM Europe dla wygody użytkownika i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. FUJIFILM Europe może w dowolnym czasie i okresowo zmieniać i aktualizować Warunki i Treści. Zalecamy okresowe odwiedzanie niniejszej strony w celu przejrzenia wszystkich aktualnych warunków i zapoznania się z nimi oraz ogólny przegląd Witryny w celu zapoznania się z wszelkimi aktualizacjami i poprawkami.

6. Brak gwarancji
Niniejsza Witryna, jej zawartość i usługi są dostarczane w aktualnym stanie, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. FUJIFILM Europe zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, treści informacyjnych, integracji systemu lub dokładności.

7. Zabronione łącza
FUJIFILM Europe zabrania buforowania nieautoryzowanych łączy hipertekstowych do niniejszej Witryny oraz umieszczania jakichkolwiek Treści dostępnych za jej pośrednictwem w ramkach. FUJIFILM Europe zastrzega sobie prawo do wyłączania wszelkich nieautoryzowanych łączy lub ramek, a w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści dostępne na innych stronach internetowych, w których zamieszczono łącze do Witryny.

8. Zablokowanie możliwości korzystania z niniejszej Witryny
FUJIFILM Europe zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do zablokowania możliwości korzystania z niniejszej Witryny oraz do zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu do niniejszej Witryny i korzystania z niej. FUJIFILM Europe zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa stanowionego i prawa słuszności w przypadku naruszenia Warunków, w tym prawa do zablokowania dostępu do niniejszej Witryny z określonego adresu internetowego.

9. Właściwość sądu / Prawo właściwe
Użytkownik Witryny zgadza się podporządkować prawu niemieckiemu bez względu na jego przepisy kolizyjne.

10. Dane do kontaktu
Pytania lub uwagi dotyczące Warunków i niniejszej Witryny można kierować do spółki FUJIFILM Europe GmbH

E-mail: originalphotopaper@fujifilm.com

WARUNKI UDZIALU W KONKURSACH

Zakres
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do udziału w internetowych konkursach FUJIFILM Europe GmbH.

Organizator
Organizatorem tego konkursu jest FUJIFILM Europe GmbH („FUJIFILM”).

Uprawnienia
Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie określonym w konkursie. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezależne od zakupu towarów lub usług. Uczestnicy muszą być osobami zamieszkałymi w Europie, które w momencie udziału ukończyły 18 lat. Z udziału wykluczeni są pracownicy Fujifilm oraz inne osoby zaangażowane w wymyślenie i realizację konkursu. Uczestnikiem konkursu jest osoba, do której należy adres e-mail lub konto w mediach społecznościowych podane przy rejestracji lub podczas udziału w konkursie. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Zgłoszenia nieprawidłowe lub powtarzające się spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu
Jedynymi nagrodami przyznawanymi w konkursie są nagrody opisane w oficjalnej informacji o konkursie. Nagrody przyznawane są wyłącznie uczestnikom, którzy w sposób pełny, zrozumiały i prawidłowy wypełnili wszystkie pola wymagane do udziału w konkursie.

Zwycięzcy są wyłaniani w drodze losowania spośród wszystkich uczestników, z wyłączeniem ogółu społeczeństwa, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia okresu zgłoszeń. Termin dokonywania zgłoszeń określony jest osobno dla danego konkursu. Zwycięzcy są powiadamiani bezpośrednio na Instagramie. Powiadomienie odbywa się bez gwarancji. Jeśli zwycięzca nie odpowie na prywatną wiadomość z powiadomieniem w ciągu dwóch tygodni od wysłania powiadomienia, roszczenie z tytułu wygranej zostanie uznane za nieważne i nastąpi ponowne losowanie danej nagrody. Jeśli kolejny zwycięzca nie odpowie w terminie, nagroda przepada. Uczestnik odpowiada za poprawność podanych danych osobowych; FUJIFILM nie ma obowiązku prowadzenia ich badania.

Nagrody w postaci rzeczy ruchomych przesyłane są zwycięzcom pocztą na adres podany przez uczestnika. Ryzyko przechodzi na zwycięzcę w momencie przekazania nagrody krajowemu przedsiębiorstwu kurierskiemu. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostawy.

Wykluczenie i zakończenie konkursu
Nagrody przyznawane są wyłącznie w postaci rzeczy ruchomych i nie będą wypłacane w gotówce ani wymieniane. Nagrody nie podlegają przeniesieniu. Zwycięzca akceptuje możliwość zmiany nagród na inne wskutek okoliczności niezależnych od podmiotów biorących udział w konkursie.

Wszystkie decyzje FUJIFILM są ostateczne. Na pytanie dotyczące tych decyzji nie udziela się odpowiedzi. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do całkowitego lub czasowego zawieszenia loterii w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności zagrażających uczciwemu przebiegowi loterii.

Ponadto FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków uczestnictwa bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez FUJIFILM i jej organy pracowników i pośredników, na dowolnej podstawie prawnej, wskutek prowadzenia loterii lub w związku z nią, jest w zakresie dozwolonym prawem ograniczona do przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Ochrona danych
FUJIFILM gromadzi i wykorzystuje dane osobowe uczestników wyłącznie w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone lub zostało uzgodnione z uczestnikiem. FUJIFILM gromadzi następujące dane uczestników, wykorzystując je wyłącznie do stworzenia, organizacji i realizacji konkursu: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, adres pocztowy i kraj zamieszkania. Uczestnik odpowiada za poprawność i kompletność podanych danych oraz za wszystkie zmiany.

Uczestnicy zgadzają się, że w przypadku wygranej ich nazwiska zostaną opublikowane na Instagramie oraz w innych mediach.

Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu i odbiorcy, a także celu przechowywania. Ponadto użytkownicy mogą nakazać FUJIFILM poprawienie, zablokowanie lub usunięcie zgromadzonych danych ich dotyczących.

Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych.

Zastrzeżenie dotyczące Instagrama
Konkurs nie ma związku z serwisem Instagram i nie jest w żaden sposób przez niego sponsorowany, wspierany ani organizowany. FUJIFILM jest jedyną osobą do kontaktu i podmiotem odpowiedzialnym za konkurs. Uczestnicy nie mogą dochodzić roszczeń wobec serwisu Instagram w związku ze swoim udziałem w konkursie.